Nature-based klimaatoplossingen

GIS-hoogleraar Martin Herold aan het woord over de klimaatconferentie.

De klimaatconferentie in Madrid leidde niet tot een akkoord. Wél ontstond er een coalitie van landen, ngo’s en bedrijven die pleiten voor nature-based solutions ten behoeve van het klimaat, zegt GIS-hoogleraar Martin Herold, die de conferentie bijwoonde.

‘Het grootste onderhandelingspunt in Madrid ging over CO2-handel, ofwel het creëren van marktcondities om de mondiale CO2-emissies te verlagen. Daar werd men het niet over eens. Maar naast het hoofddoel om het verbruik van fossiele brandstoffen in de wereld te verlagen, groeide het inzicht dat we ‘negatieve emissies’ nodig hebben. Vooralsnog komt de enige bewezen aanpak om op grote schaal CO2 vast te leggen, uit de natuur. De natuur biedt ons al ecosysteemdiensten, door de groei van broeikasgassen te compenseren en sterke klimaatschommelingen te dimmen.’

Wat zijn nature-based solutions’?
‘Het gaat om een breed palet van maatregelen om onze ecosystemen te beschermen en te versterken; om COvast te leggen, biodiversiteit te behouden en klimaatverandering te verzachten. Veel landen hebben plannen gemaakt voor herbebossing, landschapsrestauratie en het voorkomen van ontbossing. De Nederlandse regering wil ook meer CO2 vastleggen in landbouwbodems als onderdeel van de kringlooplandbouw. En het waterpeil verhogen in veenweidegebied om de CO2-emissies uit de bodem te verlagen, is ook een interessante maatregel. Het zijn niet per se nieuwe maatregelen, maar ze benutten natuurlijke processen om de klimaatverandering te beperken.’

‘Bij bedrijven op de klimaatconferentie merkte ik een toenemende interesse in deze maatregelen. Houtbedrijven leggen grootschalige bossen aan en oliemaatschappijen willen ook investeren in deze richting. Dit onderstreept dat er veel partijen bezig zijn met nature-based solutions, maar dat roept ook vragen en kritiek op. Sommige milieuorganisaties wijzen erop dat de nieuwe bossen monoculturen zijn met weinig biodiversiteit en veerkracht. Ze zijn ook bang dat de oliebedrijven hiermee de aandacht afleiden van de belangrijkste klimaatoplossing: een snelle verlaging van de emissies van fossiele energiebronnen.’

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.