Schouten kondigt nieuwe wetgeving aan in kringloopplan

Het Realisatieplan kringlooplandbouw van minister Schouten is geen blauwdruk voor kringlooplandbouw. Het kondigt wel nieuw mest- en marktbeleid aan en beleid tegen voedselverspilling.
Foto: Shutterstock

‘Dit is niet mijn plan’, zegt landbouwminister Carola Schouten bij de presentatie van het Realisatieplan kringlooplandbouw in Den Haag op 17 juni. ‘Veel mensen hier in de zaal hebben meegedacht en een bijdrage geleverd aan het plan.’ In de zaal staan veel vooruitstrevende boeren die al vormen van kringlooplandbouw toepassen.

Opsomming
Wie verwacht dat de minister een marsroute uitzet voor de kringlooplandbouw, komt bedrogen uit. Het realisatieplan is feitelijk een grote opsomming van projecten en initiatieven die op dit moment gaande zijn om de transitie naar kringlooplandbouw mogelijk te maken. De boeren moeten gaan experimenteren en zelf keuzes maken, benadrukt de minister tijdens de presentatie op het ministerie van LNV.

Mestoverschot
Schouten wil die transitie ondersteunen met nieuw beleid. Cruciaal wordt het mestbeleid. De minister wil daarbij niet alleen het mestoverschot terugdringen, maar ook dierlijke mest opwaarderen tot kunstmestvervanger en mestscheiding doorvoeren, waardoor precisiebemesting mogelijk wordt en tegelijk de ammoniakuitstoot in de landbouw naar beneden gaat. Zo wil ze ‘integraal beleid’ richting kringlooplandbouw gaan vormgeven.

 Uiteindelijk moet de consument de kringlooplandbouw betalen 

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Reststromen
Verder is nieuwe wetgeving nodig om de voedselverspilling in de landbouw te verminderen. Om die reden wil de minister meer hergebruik van dierlijke en plantaardige reststromen in de voedselketen. Daar zijn nieuwe regels voor nodig. En ten derde wil de minister dat de supermarkten en veevoerbedrijven met de boeren de kringlooplandbouw vormgeven. Anders gezegd: ze wil dat de supermarkten beter betalen voor kringloopvoedsel. Dat kan ze niet afdwingen, maar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat de margeverdeling in de voedselketens structureel meten. Aan de hand daarvan kunnen de boerenorganisaties het gesprek aangaan met de machtige inkooporganisaties van de supermarkten. Uiteindelijk moet de consument de kringlooplandbouw betalen, vindt Schouten.

Experimenteergebieden
De komende jaren moet de landbouw ook een flinke bijdrage leveren aan het klimaatbeleid. Ze moet haar beleid dus ook tegen de ‘klimaatmeetlat’ houden, zodat de boeren niet met tegenstrijdig beleid worden geconfronteerd. Ze heeft 135 miljoen euro in haar begroting uitgetrokken voor kringlooplandbouw. Verder wil ze het landbouwgeld van de EU richten op kringlooplandbouw en stelde ze 200 miljoen beschikbaar voor sanering van de varkenshouderij. Ze heeft 5 experimenteergebieden aangewezen voor kringlooplandbouw, waarin regionale groepen mogen afwijken van bestaande regelgeving om innovaties te ontwikkelen.

Bij die experimenteergebieden is WUR ook betrokken, net als provincies en waterschappen.  

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.