Column Sjoukje Osinga: Schijnveiligheid

Column
Dievenbendes kunnen ongehinderd hun gang gaan, want er is daar immers geen mens.