Organisatie
Opinie

Wageningen Unilever & Research?

Multinational Unilever vestigt een groot R&D-lab met 550 onderzoekers op Wageningen Campus, naast het gebouw van FrieslandCampina. Is dat een stimulans voor het onderzoek van Wageningen University & Research? Of gooien we ons imago zo te grabbel?
Albert Sikkema,Teun Fiers

Illustratie: Henk van Ruitenbeek

Nine de Pater

Masterstudent Environmental sciences

‘Bedrijven en de universiteit kunnen elkaar versterken wat betreft kennis en ervaring. Daarom ben ik niet tegen de aanwezigheid van bedrijven op de campus, maar de universiteit moet wel een onafhankelijk onderwijs- en onderzoeksinstituut blijven. Op het moment dat er een bedrijventerrein ontstaat met daartussen wat universiteitsgebouwen, denk ik dat de balans zoek is. Daarnaast moet de universiteit 100 procent transparant zijn over de banden met de bedrijven. Over de financiële banden, maar ook over alle andere afspraken die er worden gemaakt. Studenten moeten de keuze kunnen maken om niet met bedrijven te werken zonder dat het hun studie in de weg zit. Ook zouden er andere sectoren aanwezig moeten zijn. Ngo’s zouden een interessante aanvulling zijn.’

Shahin Kassabian

Bachelorstudent Levensmiddelentechnologie

‘Volgens mij is het een belangrijke taak van de universiteit om onafhankelijk en fundamenteel onderzoek te doen. De kennis die hiermee wordt verzameld, hoeft geen directe toepassing te hebben. Doordat er wereldwijd aan een netwerk van wetenschappelijke kennis wordt gewerkt, vindt het onderzoek uiteindelijk toch wel een toepassing. Zolang bedrijven geen belemmering vormen voor fundamenteel onderzoek, vind ik het prima dat bedrijven zich vestigen op de campus. Dat kan eraan bijdragen dat er snel toepassingen worden gevonden voor het onderzoek van de universiteit. Daarmee krijgt onze wetenschap ook op korte termijn betekenis voor de maatschappij.’

Martien Groenen

Persoonlijk hoogleraar Fokkerij en genetica

‘Ik ben positief over de komst van bedrijven naar de campus. Ik denk dat dat tot meer en betere onderzoeksamenwerking met zo’n bedrijf kan leiden, mits er een klik is tussen de onderzoekers van het bedrijf en van WUR. Nabijheid leidt meestal tot betere contacten; je kunt makkelijker even langskomen voor een bespreking. Uiteraard moet je duidelijk onderscheid maken tussen de verschillende rollen van universiteit en bedrijf. Dat moet je goed regelen en communiceren. Zo moet je van tevoren goed vastleggen dat de universiteit de uitkomsten publiceert, wat die uitkomsten ook zijn. Zo kader je de invloed van het bedrijf in.’

Cees Leeuwis

Hoogleraar Communicatie- en innovatiestudies

‘Een goede interactie tussen universiteit en maatschappelijke partijen is waardevol, en de fysieke nabijheid kan daar nog steeds bij helpen. Je zou echter willen dat niet alleen grote, commerciële bedrijven korte lijntjes hebben, maar ook kritische maatschappelijke organisaties, overheden, belangenbehartigers en actiegroepen. De huidige situatie is veel te eenzijdig en een risico voor het imago van de universiteit. Door vooral private belangen uit te nodigen om zich op de campus te vestigen, wekken we de indruk dat we vooral de onderzoeksvragen willen beantwoorden die vanuit die optiek belangrijk zijn. Als tegenwicht zouden we de mogelijkheden moeten versterken voor minder draagkrachtige organisaties om vragen en thema’s te agenderen. Ik pleit dan ook voor een internationaal geprofileerde wetenschapswinkel met een behoorlijk budget.’

Sacco de Vries

Hoogleraar Biochemie

‘Ik zie geen problemen, samenwerking met bedrijven is nuttig. Als je het goed regelt, schaadt het je onafhankelijkheid niet.

Het enige nadeel dat ik zie, is dat de komst van Unilever op de campus het imago van de WUR bij niet-ingewijden kan schaden. Als je Wageningen binnen rijdt, zie je gelijk de gevels van FrieslandCampina en straks Unilever. Ik vind de keuze van Unilever logisch. Ik denk dat zij op een plek willen zitten met veel hoogopgeleide mensen in het voedingstraject. Het gaat Unilever om de studenten, de afgestudeerden en de incubator met jonge bedrijven. Die omgeving is heel belangrijk voor een bedrijf dat wil innoveren. Ze hadden al zeer goede analyselabs in Vlaardingen. Ze willen dicht bij een universiteit zitten omdat daar de nieuwe onderzoekers worden opgeleid.’

Stijn de Vries

Masterstudent Biology, lid van de student board van de Starthub

‘Volgens mij legt de overheid een steeds grotere verantwoordelijkheid bij de universiteit om waarde te creëren uit onderzoek. Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat er met wetenschappelijke kennis nuttige dingen worden gedaan. Samenwerking met grote bedrijven als Unilever of FrieslandCampina is een effectieve manier om de route van wetenschappelijk onderzoek naar de markt zo kort mogelijk te houden. Waar ik het risico zie van samenwerking met het bedrijfsleven, is dat er op termijn wellicht minder ruimte overblijft voor fundamenteel onderzoek. Dat moet vanuit een onafhankelijke organisatie worden gefinancierd en in balans zijn met toegepast onderzoek. Zolang de financiering vanuit de overheid voldoende blijft om fundamenteel onderzoek uit te voeren, ben ik niet bang dat die balans wordt verstoord.’

Maria Barbosa

Onderzoeker bij Bioprocestechnologie

‘Ik vind de komst van Unilever naar de campus goed. Daardoor zal er meer strategische samenwerking tussen onderzoekers en het bedrijf op de lange termijn worden ontwikkeld.

En die samenwerking met bedrijven heb je nodig. Steeds vaker eisen subsidiegevers dat je moet samenwerken met de industrie. Ook in NWO-programma’s. Daar moet je rekening mee houden als onderzoeker. Krijg je zo vermenging van belangen? Dat kan, maar niet vanwege de locatie van het bedrijf. Door NWO-geld naar de topsectoren te sluizen, worden overheidssubsidies gebruikt voor de belangen van de industrie. Daarentegen is er minder geld voor fundamenteel onderzoek. Onderzoek met bedrijven is ook belangrijk, maar de balans schiet nu door.’

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.