Meer hooggeleerde vrouwen

Opinie
De analyse van de m/v-verdeling in WUR's hooglerarenkorps vraagt natuurlijk om een vervolg.